• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Tydzień Kariery

 W dniach 0d 16 – 20 października 2017 r. odbył się w naszej Szkole ,,Tydzień Kariery”

przeprowadzony w ramach  IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,

organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych  Rzeczypospolitej Polskiej,

pod patronatem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.  

 

Ogólnopolski   Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich  i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

 

W ramach Tygodnia Kariery przeprowadzono w naszej Szkole następujące działania:

16 października 2017 r.

1.      Spotkanie  z Panem Stanisławem  Jagiełło Starostą Powiatu Ryckiego. W spotkaniu uczestniczyli  uczniowie klas drugich liceum ogólnokształcącego, technikum ekonomicznego, budowlanego oraz klasy trzecie technikum ekonomicznego i  budowlanego szkoły. Tematem spotkania było:  ,,Działania Starostwa Powiatowego w Rykach   w ramach  reformy edukacji oraz wspierania zreformowanego szkolnictwa zawodowego  w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.”

Pan Starosta poinformował uczniów jakie działania  podejmuje Starostwo Powiatowe  w Rykach w ramach reformy edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu, ,wspierania edukacji w zreformowanych szkołach zawodowych, określił rodzaje przedsięwzięć skierowanych do absolwentów szkół, realizowanych  za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Przedstawił założenia programu dotyczącego unowocześniania bazy dydaktycznej  w szkołach, głównie zawodowych oraz skierowania środków finansowych z Funduszy Europejskich  na wyposażenie szkół w nowoczesne maszyny i urządzenia.

2.      Wycieczka przedmiotowa do jednostek handlowych. Temat: Sprzedaż towarów- tradycyjne    i nowoczesne formy sprzedaży. Klasa I  branżowej  szkoły – zawód sprzedawca.

3.      Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego prowadzone przez Panią Joannę Jedut  z uczniami klasy pierwszej branżowej szkoły , drugiej szkoły zawodowej,  drugiej technikum ekonomicznego. Temat zajęć: ,,Ja na rynku pracy – moje kompetencje i predyspozycje zawodowe”.

 

17    października 2017 r.

 

1.      Wycieczka oraz Spotkanie z Panem Grzegorzem Pośpiechem Dyrektorem Ogniska Muzycznego w Rykach dla uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. Temat spotkania: ,,Moje talenty -  kariera zawodowa w branży artystycznej”.

2.      Spotkanie z Panem Michałem Mrozem przedstawicielem Banku Pekao SA w Rykach.                       W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych technikum ekonomicznego i liceum ogólnokształcącego. Temat spotkania: ,,Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”.

3.      Wycieczka przedmiotowa do jednostek handlowych. Temat: Obsługa klienta i formy organizacyjno – prawne działalności . Klasa III zasadniczej szkoły zawodowej – zawód sprzedawca.

 

 

 

18    października 2017 r.

 

1.      Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego prowadzone przez Panią Katarzynę Wójcik  z uczniami klasy trzeciej technikum budowlanego. Temat zajęć: ,,Moje kompetencje                             i predyspozycje zawodowe do pracy w branży budowlanej ”.

 

19 października 2017 r.

1.      Moje talenty i kompetencje -  kariera zawodowa w   branży gastronomicznej. Kiermasz  i degustacja potraw przygotowana przez Klub Fascynacji Kulinarnych. Uczennice przygotowały ciasta i potrawy na bazie owoców i warzyw sezonowych. Projekt miał na celu zainteresowanie uczniów zdrowym odżywianiem, a także wskazanie żywienia i kulinariów jako alternatywnej ścieżki kariery zawodowej  w stosunku do wybranych przez uczniów zawodów. W przygotowaniu potraw wzięły udział uczennice z technikum ekonomicznego oraz zasadniczej szkoły zawodowej pod kierunkiem Pań: Ewy Pisuli, Magdaleny Surmacz-Jońskiej     i Anny Ślósarz.

2.      Wycieczka przedmiotowa do jednostek handlowych. Temat: Organizacja pracy sprzedawcy   / obsługa klienta/. Klasa II zasadniczej szkoły zawodowej – zawód sprzedawca.

 

20 października 2017 r.

1.      Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.Uczniowie mieli możliwość zapoznać się  z kierunkami kształcenia w WSOSP  w Dęblinie, wymaganiami określonymi w procesie rekrutacji, a podczas przedstawionej prezentacji multimedialnej poznali ciekawe elementy bazy dydaktycznej uczelni. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich technikum ekonomicznego i budowlanego oraz drugiej liceum ogólnokształcącego.

2.      Warsztaty prowadzone przez Panią Beatę Rudnik doradcę zawodowego Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rykach dla uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. Temat warsztatów:   ,,Kształtowanie umiejętności, zachowań i postaw niezbędnych na rynku pracy”.

3.      Spotkanie z Panią Martą Leszko doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu  Pracy   w Rykach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas maturalnych liceum ogólnokształcącego, technikum ekonomicznego, handlowego, budowlanego oraz klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej. Temat spotkania:   ,,Staże absolwenckie , pomoc Powiatowego Urzędu  Pracy w podejmowaniu działalności gospodarczej, wsparcie dla osób młodych do 30 roku życia, wysokość i zasady wypłacania zasiłków dla bezrobotnych”.

 

16-20 października 2017 r.

1.      Praca wychowawców klasowych na godzinach wychowawczych, temat: ,," Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

 

2.      Biblioteka szkolna, Biblioteka szkolna – dział pedagogiczny- Udostępnianie informatorów  o zawodach oraz wyższych uczelniach, udostępnianie bibliografii  z wykazem literatury na temat doradztwa zawodowego, przygotowanie wydawnictw i kaset do wykorzystania na lekcje wychowawcze.