PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

  

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

NA TERENIE ZSZ NR 2 W RYKACH

Podstawa prawna:

 1. Statut Szkoły,
 2. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 35, poz 222),
  1. Inne obowiązujące akty prawne.

Procedura:

 1. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji i innych zajęć zorganizowanych jak np. uroczystości okolicznościowe, wykłady, odczyty itp.
 2. Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel ma prawo wyznaczyć miejsce gdzie uczeń po wyłączeniu  odda telefon  do depozytu .
 3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły jest zabronione.
 4. Zabronione jest ładowanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
 5. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, bądź inną osobę odpowiedzialną za porządek i bezpieczeństwo uczniów, ze zakłócany jest prawidłowy przebieg w/w zajęć, uczeń względnie osoba trzecia ma obowiązek oddania wyłączonego telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia.
 6. 6.     Fakt zabrania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym w części poświęconej zachowaniom uczniów. Wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące w szkole zasady korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.
 7. Niezwłocznie po zakończeniu zajęć (na pierwszej przerwie po w/w zajęciach) nauczyciel przekazuje wzięty w depozyt telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne Dyrekcji Szkoły.
 8. Dyrektor Szkoły ma prawo w obecności ucznia, któremu zabrano telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne przejrzeć zawartość w/w urządzenia pod kątem stwierdzenia zarejestrowania ewentualnych niewłaściwych danych dotyczących uczniów szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły i domagać się skasowania w/w treści. Po czym uczeń powinien wyłączyć telefon i przekazać Dyrektorowi.
 9. O fakcie zabrania telefonu komórkowego informowani są niezwłocznie rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, którym Dyrekcja Szkoły oddaje telefon.
 10. Jeżeli uczeń odmówi oddania telefonu nauczycielowi, ten  ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi Szkoły, który po przeprowadzeniu rozmowy z uczniem podejmie dalsze działania, np. zawiadomi rodziców, udzieli nagany Dyrektora, itp.
 11. Notoryczne łamanie zasad skutkuje udzieleniem nagany przez Dyrekcję Szkoły oraz obniżeniem oceny z zachowania .
 12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności, za zniszczenie,  zgubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego do szkoły.