PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYADKU PODEJRZANIA, ŻE UCZEŃ PALIŁ PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYADKU PODEJRZANIA, ŻE UCZEŃ PALIŁ PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY

 1. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń palił na terenie szkoły papierosy tytoniowe lub e-papierosy, nauczyciel lub  pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrekcji szkoły.
 2. W obecności pracowników wymienionych w pkt. 1 procedury oraz wychowawcy i pedagoga, uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną.
 3. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:
  • ustne upomnienie od wychowawcy – odnotowanie tego faktu w dzienniku,
  • uczeń otrzymuje uwagę negatywną wychowawcy klasy za naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
  • jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
   1. wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o  zdarzeniu,
   2. uczeń otrzymuje naganę wychowawcy i o zaistniałym fakcie informowana jest dyrekcja,
   3. uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły za naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
   4. Jeżeli uczeń notorycznie łamie procedury odnośnie palenia papierosów na terenie szkoły:
   5. uczeń ma obniżoną semestralną ocenę z zachowania o co najmniej jeden stopnień,
   6. rodzice/prawni opiekunowie i uczeń (jest pełnoletni) podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
   7. jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.