PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA

 

Podstawa prawna

1)      Statut Szkoły

2)      Zarządzenie Dyrektora Szkoły

3)      Kontrakt z rodzicami i uczniami

4)      Obowiązujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 • Ustawa z dnia 28 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • Rozporządzenie MENIS z dnia 7 stycznia 2003 r. i 30 kwietnia 2013  w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Art. 63 Karty nauczyciela.

§1.

Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

§2.

Organ prowadzący szkołę i Dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

Art. 226.Kodeksu karnego.

§ 1.

 „Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. 

Art. 222.Kodeksu karnego.

§ 1.

„Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. 

Art. 212 Kodeksu karnego.

§ 1.

Kto pomawia inną osobę, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

Zniewagę należy rozumieć, jako dobitne i stanowcze zachowanie się sprawcy, demonstracyjnie podkreślające pogardę w stosunku do nauczyciela. Może to być epitet słowny lub obelżywy gest, powszechnie uważane za obraźliwe i tak odbierane przez nauczyciela.

Nietykalność cielesna oznacza zakaz fizycznego oddziaływania sprawcy na ciało nauczyciela w sposób znieważający, przykry lub bolesny.

Zarówno zniewaga jak i naruszenie nietykalności cielesnej są przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego, o ile zostanie zawiadomiony o czynie zabronionym właściwy organ państwowy.

Zniesławienie polega na publicznym pomawianiu nauczyciela o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebną do wykonywania zawodu pedagoga. Nie zwalnia od odpowiedzialności za zniesławienie przekazywanie wypowiedzi zasłyszanych od innych osób.

Zniesławienie jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat. Natomiast z przestępstwem mamy do czynienia wtedy, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 UPN i art. 304 KPK). 

 

Definicja

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego Szkoły uznajemy:

 1. lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec WW., wyrażone w słowach lub gestach,
 2. prowokacje pod adresem WW., wyrażone w słowach lub gestach,
 3. nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników Szkoły bez ich wiedzy i zgody,
 4. naruszenie ich prywatności i własności prywatnej,
 5. użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,
 6. pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników,
 7. naruszenie ich nietykalności osobistej, w tym poprzez upublicznianie nieautoryzowanych informacji w internecie i innych mediach.

 

Procedura

             W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika Szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny Szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do Dyrektora Szkoły, a w przypadku jego nieobecności, do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego. Po przeprowadzeniu z uczniem wstępnej rozmowy procedura przebiega następująco:

 

1. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:

-        wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji.

-        uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie Regulaminu Szkoły i Statutu.

-        rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,

-        jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałej sytuacji.

2. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:

-        wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,

-        uczeń otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły na piśmie za rażące naruszenie Regulaminu Szkoły i Statutu,

-        uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień,

-        szkoła kieruje pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i   podjęcie dalszego postępowania,

-        jeżeli uczeń ma nadzór kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach;

-        w uzasadnionych przypadkach wzywana jest Policja

-        osoba poszkodowana może zgłosić na Policję wniosek o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego.

3. W każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową, dotyczącą zaistniałego zdarzenia.

4. Jeżeli zdarzenie (opisane w pkt. a - h) powtarza się, uczeń może zostać skreślony z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami; Szkoła występuje do Sądu Rodzinnego o zaostrzenie środków wychowawczych, ze skierowaniem do ośrodka wychowawczego włącznie.

5. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni od jej zaistnienia. Odwołanie składać należy do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej  w sekretariacie szkoły. Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i otrzymuje nakładany numer. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia rodziców.