• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Procedura w sprawie dostosowywania wymagań programowych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Procedura w sprawie dostosowywania wymagań programowych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

 1. Wyniki badań PPP są objęte ochroną danych osobowych i tylko rodzic ma prawo podjąć decyzję o ich ujawnieniu.
 2. Jeżeli rodzic nie zechce ujawnić wyników badań szkoła nie ma prawa nalegać na zmianę decyzji. Wobec ucznia nadal będą stosowane takie same wymagania , jak wobec pozostałych, nawet jeżeli wyniki badań sugerowałyby dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 3. W przypadku, gdy rodzic wyraża zgodę na udostępnienie wyników badań szkole, opinia w pierwszej kolejności powinna trafić do pedagoga szkolnego, który prowadzi centralny rejestr danych.
 4. Pedagog szkolny przekazuje wyciąg z opinii wychowawcy klasy i omawia  jej treść, następnie wychowawca informuje wszystkich nauczycieli uczących na temat zaleceń PPP, nauczyciele  mają obowiązek je respektować.
 5. Jeżeli uczeń otrzymuje zalecenia do dostosowania wymagań edukacyjnych, każdy z nauczycieli uczących jest zobowiązany na piśmie przedstawić na czym będzie polegało dostosowanie wymagań wobec danego ucznia.
 6. Rejestr zobowiązań znajduje się u dyrekcji szkoły.
 7. Wobec uczniów, którym PPP zaleciła dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w nauce szkoła ma obowiązek w ramach posiadanych środków zapewnić zajęcia z terapii pedagogicznej.
 8. Uczniowi, któremu zaproponowane zostały dodatkowe zajęcia z terapii pedagogicznej i który wyraził na nie zgodę (w przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę wyrażają rodzice) ma obowiązek w nich uczestniczyć.