REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna: art.40 i nast. Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zm.)

 

§1.

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym  zadania wynikające ze Statutu.

        2. Rada pedagogiczna planuje, zatwierdza i opiniuje sprawy związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i organizację szkoły. Ma prawo występować z wnioskami dotyczącymi tej działalności.

§2.

 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.               

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Mogą to być między innymi:

-doradca metodyczny,

- przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, fundacji zajmujących się dziećmi,

- przedstawiciele rodziców,

-przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

-inne osoby, jeśli rada uzna ich obecność za celową lub potrzebną.

§3.

   1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.    

            2.Uczestniczenie nauczyciela w posiedzeniach rady pedagogicznej jest jego prawem i obowiązkiem.

3. Nauczyciel, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, powinien zgłosić przewodniczącemu rady swą przewidywaną nieobecność.  

4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli  i innych pracowników szkoły.

§4.

            Rada pedagogiczna zatwierdza:

1.  wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, w tym zgodę  na  egzamin  klasyfikacyjny z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności na zajęciach,

2.  roczne i wieloletnie plany pracy dydaktycznej, 

3.  wnioski stałych i doraźnych komisji –przedmiotowych i wychowawców powołanych

     przez radę pedagogiczną,

4.  propozycje prowadzenia w szkole innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

5.  statut szkoły i jego zmiany,

6.  plany doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7.  szkolny zestaw programów i podręczników,

8.  uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,

9. uchwały w sprawie nagradzania i karania uczniów,

10.  kandydatury uczniów do wniosków o przyznanie stypendium:

    a)  Prezesa Rady Ministrów,

    b)  Ministra Edukacji Narodowej.

           

Rada pedagogiczna opiniuje:

1.  organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych,

2.  plan wykorzystania środków finansowych,

3.  wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych form uznania,

4.  propozycje  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  związanych z  organizacją procesu  dydaktyczno  -  wychowawczego,  w  ramach    przysługującego  nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

5.  kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w szkole,

6.  program wychowawczy i profilaktyki szkoły,

7.  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

8.  wyznaczenie dla oddziałów przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,

9. pracę dyrektora w związku z dokonywaną oceną,

10. powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora,

11. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w danym roku szkolnym.

 

§5.

 

1. Rada pedagogiczna działa zgodnie z rocznym planem pracy. Zebrania rady pedagogicznej powinny być organizowane po zajęciach edukacyjnych i mogą być organizowane:

- z inicjatywy przewodniczącego,

- z inicjatywy organu prowadzącego,

- na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

- z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

2. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

- przed rozpoczęciem roku szkolnego,

- w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,

- po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- w miarę bieżących potrzeb.

3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania na co najmniej 1 dzień przed posiedzeniem.  

  4. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§6.

 

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów   w obecności  co najmniej połowy jej członków.

2.  Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym  lub tajnym.

3.  Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady pedagogicznej. Członkowie rady głosują przez podniesienie ręki. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

4.  W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka rady pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym. 

Członkowie  rady  głosują  kartkami  do  głosowania  przygotowanymi  przez

przewodniczącego  rady.  Głosowanie  tajne  przeprowadza  Komisja  skrutacyjna

wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

5.  Uchwały rady pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników oraz uczniów.

6. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

7. W określonym przypadku, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§8.

 

1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokolanta wyznacza przewodniczący  z członków rady pedagogicznej.

2. Podstawowym dokumentem działalności rady jest książka protokółów. Zasznurowaną, opieczętowaną, podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę: „Księga zawiera stron.... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia  ..... do dnia ........”.

3. Księga protokołów przechowywana jest w zamkniętej szafie w gabinecie dyrektora szkoły.

4. Księga protokołów powinna być udostępniana na terenie szkoły jej nauczycielom, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego  i sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół w terminie 5 dni roboczych od posiedzenia i wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.

6. Protokół zakłada ustalona kolejność zapisu poszczególnych elementów:

- tytuł: „Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu........”

- porządek obrad

- chronologiczny przebieg spotkania zanotowany osobno w formie uwag-osobnych akapitów – do punktów porządku obrad

- podpis protokolanta i podpis przewodniczącego zebrania potwierdzający zgodność protokołu z wydarzeniem,

- lista obecnych jako załącznik

7. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia odpowiednich poprawek przewodniczącemu obrad.  Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

8. Każdy protokół należy zaczynać od nowej strony i nie należy go kończyć  w ten sposób, że do końca strony pozostaje mało miejsca na złożenie podpisów  lub dopisania wniesionych poprawek.

9. Przy spisywaniu protokołu protokolantowi nie wolno używać korektora. Przy pomyłce musi ja przekreślić, nad nią napisać poprawkę na czerwono i złożyć podpis.