PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA W PRZYPADKU BRAKU IDENTYFIKATORA I OBUWIA ZMIENNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA W PRZYPADKU BRAKU IDENTYFIKATORA I OBUWIA ZMIENNEGO

   Procedura:

1. W szkole uczeń ma obowiązek noszenia w widocznym miejscu imiennego identyfikatora oraz noszenia obuwia zmiennego.

2.  Każdy nauczyciel na początku lekcji zobowiązany jest do sprawdzenia identyfikatorów oraz obuwia zmiennego.

3. W przypadku, gdy uczeń nie posiada identyfikatora imiennego oraz obuwia zmiennego  nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

4. Jeśli uczeń trzykrotnie nie posiada identyfikatora imiennego oraz obuwia zmiennego  otrzymuje od wychowawcy klasy naganę. Nagana  zostaje odnotowana w dzienniku lekcyjnym. Ponadto wychowawca informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

5. W przypadku, gdy uczeń po raz czwarty łamie regulamin dotyczący posiadania identyfikatora czy obuwia zmiennego  otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły odnotowaną               w dzienniku lekcyjnym oraz wzywa się jego rodziców/opiekunów do natychmiastowego przybycia do Szkoły.

6. Otrzymanie przez ucznia nagany Dyrektora Szkoły skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o stopień niżej, ale nie może być to ocena wyższa niż poprawna.

                W przypadku zniszczenia lub zagubienia identyfikatora imiennego uczeń ma obowiązek zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły w celu zakupienia nowego identyfikatora. Koszty z tym związane ponosi uczeń.