• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Regulamin Szkolnego Centrum Informacji

R E G U L A M I N

S Z K O L N E G O  C E N T R U M  I N F O R M A C J I

w   Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

im. Leona Wyczółkowskiego

w Rykach

 

1. Z komputerów mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie

i pracownicy ZSZ nr 2 w Rykach w godzinach pracy biblioteki .
2. Komputery w bibliotece szkolnej służą do przeglądania programów

edukacyjnych dostępnych w czytelni oraz do wyszukiwania informacji

w Internecie.

3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni i podać:

datę, nazwiska i imię, klasę, godziny pracy, numer komputera

i poszukiwany temat-  adres strony Internetowej.

4. Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają uczniowie

przygotowujący się do lekcji, olimpiad, konkursów i egzaminów.

5. Przy komputerze mogą pracować najwyżej dwie osoby.

6. Jednorazowo z komputera można korzystać przez 1 godzinę.
7. Każdą awarię komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi

bibliotekarzowi.

8. Użytkownik może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych,

słowników i innych programów zakupionych przez bibliotekę.

9. Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z drukarki powinni mieć swój

papier, a treść i  ilość stron drukowanych ( maksymalnie 5 stron) uzgodnić

z nauczycielem bibliotekarzem.

10. Koszty za naprawę usterek powstałych z winy użytkownika ponosi

użytkownik komputera.

NIE WOLNO!!!

  • Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych programów, zapisywać dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela bibliotekarza
  • Włączać i rozłączać kabli zasilających
  • Samodzielnie resetować komputera
  • Jeść i pić podczas korzystania z komputera

Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary- zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas i inne kary wynikające ze Statutu Szkoły.