Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM   2019/2020

 

 

 

 

Przewodnicząca

Zuzanna Woźniak

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 9.01.1991
 • Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.Leona Wyczółkowskiego w Rykach

 

REGULAMIN ZAWIERA:

 • postanowienia ogólne,
 • organy Samorządu Uczniowskiego,
 • tryb przeprowadzania wyborów,
 • działalność Gospodarcza Samorządu,
 • zadania opiekuna,
 • dokumentacja,
 • przepisy końcowe

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Art. 1
   W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem".
  • Art. 2
   Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  • Art. 3
   Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  • Art. 4
   Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  • Art. 5
   Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  • Art. 6
   Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:
   • prawo do zapoznania się programem nauczania jego treścią i stawianymi celami,
   • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   • prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
   • prawo do redagowania wydawania gazety szkolnej,
   • prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu

 • ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  • Art. 7
   Organami Samorządu są:
   • Walne Zebranie Uczniów;
   • Przewodniczący Samorządu;
   • Rada Samorządu;
   • Sekcje:Plastyczna, Porządkowa i Informacyjna;
   • Samorządy Klasowe
  • Art. 8
   Kadencja Organów Samorządu trwa 1 rok.
  • Art. 9
   Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku przedstawiać sprawozdanie ze swojej działalności (umieszczone w gablocie samorządu obok szatni).
  1. Walne Zebranie Uczniów
   • Art. 10
   • Art. 11
    Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek: - co najmniej 30% uczniów szkoły, - przewodniczącego samorządu, - rady samorządu uczniowskiego, Powinno być ono zwołane w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
   • Art. 12
    Do kompetencji Walnego Zebrania należy: - przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu, wyrażanie swojej opinii o pracy Samorządu, Przewodniczącego i Komisji, - prawo odwołania Organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im żądań, - wybór nauczyciela będącego opiekunem Samorządu, przez głosowanie tajne
  2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
   • Art. 13
    • reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły,
    • kieruje praca Samorządu,
    • organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi,
    • przewodniczy Radzie Samorządu Uczniowskiego
  3. Rada Samorządu Uczniowskiego
   • Art. 14
    Rada Samorządu składa się z 10 osób: 1. Przewodniczącego Rady 2. Z-cy Przewodniczącego 3. Skarbnika 4. Sekretarza 5. Przewodniczącego sekcji plastycznej 6. Przewodniczącego sekcji porządkowej 7. Przewodniczącego sekcji informacyjnej 8. przedstawiciela TE 9. przedstawiciela TB 10. przedstawiciela ZSB 11. przedstawiciela
   • Art. 15
    Rada Samorządu Uczniowskiego:
    • zwołuje walne zgromadzenie uczniów,
    • opracowuje i przedstawia projekt programu prac samorządu,
    • jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim walnego zgromadzenia, wobec Dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej,
    • radzie samorządu podlegają przewodniczący klasy,
    • Rada Samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły
   • Art. 16
    Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 • TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW
  • WYBORY SAMORZĄDÓW KLASOWYCH
   • Art. 17
    1. Każdy z uczniów klasy zgłasza trzy kandydatury do Samorządu Klasowego.
    2. Samorząd Klasowy tworzą osoby, które uzyskały największą ilość głosów i
    wyraziły zgodę.

  • WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU I RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
   • Art. 18
    1. Wybory Przewodniczącego Samorządu i Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w dwóch etapach:
    • etap I:
     - reprezentanci klas (samorządy klasowe) na wspólnym zebraniu wybierają Radę Samorządu Uczniowskiego spośród nieograniczonej ilości zgłoszonych kandydatów,
     - wybory odbywają się w głosowaniu tajnym przez wypisanie nazwisk kandydatów w układzie alfabetycznym,
     - do Rady zostaje wybranych 10 osób, które otrzymały największa ilość głosów
    • etap II:
     - osoba prowadząca "wybory" prezentuje w każdej klasie wybrany skład Rady,
     - po opuszczeniu klasy przez przedstawicieli Rady, następuje głosowanie jawne (poprzez podniesienie ręki),
     - osoba, która uzyskała łącznie (we wszystkich klasach) największa ilość głosów zostaje wybrany Przewodniczący Samorządu Szkolnego,
     - pozostałe funkcje w Radzie Samorządu zostają podzielone wg ilości głosów

  2. Wybory przeprowadzane są co rok w drugim tygodniu września.

  • Art. 19
   Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
   • przyjęcie zgłoszeń kandydatów od klas,
   • przygotowanie wyborów,
   • przeprowadzanie wyborów,
   • sporządzanie protokołów,
   • ogłoszenie wyników wyborów.
  • Art. 20
   Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają tzw. "mężowie zaufania" w ilości 3 osób, wybrani w głosowaniu jawnym, którzy nie mogą kandydować do władz samorządu
   • głosowanie odbywa się jawnie,
   • członkowie komisji wybierani są z pośród byłego Samorządu Szkolnego,
   • do komisji nie mogą należeć osoby kandydujące do Samorządu Szkolnego,
   • członkowie komisji wybierani są na zebraniu samorządu kończącego kadencję w pierwszym tygodniu września
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  • Art. 21
   Dochody uzyskane ze zorganizowania przez samorząd imprez:
   • bilety wstępu na dyskotekę,
   • loteria fantowa i inne,
   • dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów,
   • dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych
 • ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  • Art. 22
   - czuwa nad całokształtem prac Samorządu,
   - pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami,
   - zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami
 • DOKUMENTY SAMORZĄDU
  • Art. 23
  • 1. Regulamin Samorządu
  • 2. Zeszyt protokołów
  • 3. Roczne plany pracy
  • 4. Kronika Samorządu
  • 5. Rozliczenia finansowe.
 • PRZEPISY KOŃCOWE:
  • Art. 24 Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
  • Art. 25 Uczniowie występujący obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
  • Art. 26 Regulamin jest zatwierdzony, jeżeli opowie się za nim 65% uczniów szkoły.
  • Art. 27 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez ogół uczniów szkoły.

 

Prace Samorządu Szkolnego

Do najważniejszych zadań Samorządu Szkolnego należą:

- reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawców,
- udział w pracach komisji do spraw Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowania, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Komisji Stypendialnej, itp.,
- aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez współudział w organizacji uroczystości szkolnych takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Patrona Szkoły, Pierwszy Dzień Wiosny, Walentynki i inne imprezy okolicznościowe,
- opiniowanie niektórych Uchwał Rady Pedagogicznej,
- opiniowanie niektórych Rozporządzeń Dyrektora szkoły,
- opiniowanie pracy nauczycieli,
- organizowanie okolicznościowych akcji charytatywnych,
- promowanie szkoły