SZKOLNY REGULMIN WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA


SZKOLNY REGULAMIN WYSTAWIANIA

OCEN Z ZACHOWANIA

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz. U. z  2007 r.  nr 83, poz. 562)


I. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny    klasyfikacyjnej zachowania

-  skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

II. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia

2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

3. dbałość o dobre imię szkoły

4. dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób

5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

6. okazywanie szacunku innym osobom

7. dbałość o piękno mowy ojczystej

III. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

IV. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1. wzorowe

2. bardzo dobre

3. dobre

4. poprawne

5. nieodpowiednie

6. naganne

V. Roczna ocena zachowania odzwierciedla zachowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

VI. Ocena klasyfikacyjna  zachowania:

1. Nie ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

3. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganna ocenę roczną klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,  a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

VII. Tryb ustalania oceny z zachowania:

1.Uczeń ma prawo do samooceny zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada wychowawcy na forum klasy.

2. Klasa ma prawo wyrazić swoją opinię dotyczącą wystawianych ocen z zachowania.

3. Ostateczną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca, zasięgając opinii od uczących w danej klasie ( w tym także nauczycieli warsztatów) oraz opinii nieuczących ucznia - w tym dyrektora szkoły, bibliotekarzy, wychowawców w internacie oraz opinii innych pracowników szkoły.

4.Wychowawca przy ustalaniu oceny z zachowania ma obowiązek uwzględnić uwagi znajdujące się w dzienniku lekcyjnym.

5.Uczeń, który otrzymał naganę i naganę Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem nie może otrzymać wyższej oceny z zachowania niż ocena nieodpowiednia.

6. Ustalona ocena podana jest do wiadomości uczniów przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu słowne uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej.

9. Ocena z zachowania może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności np. naruszenia regulaminu uczniowskiego lub zgłoszenia przez uczących dodatkowych informacji pozwalających na podwyższenie lub obniżenie zachowania.

7. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna.

VIII. Odwołania

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zatwierdzenia oceny  przez  Radę Pedagogiczną.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji

b) wychowawca klasy

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego

e) przedstawiciel rady rodziców

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


IX. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania ucznia

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) zawsze przestrzega ogólnych zasad BHP i regulaminu szkoły, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia

b) bierze czynny udział w zajęciach szkolnych i osiąga maksymalne wyniki w odniesieniu do swoich możliwości

c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje, nie ma godzin

nieusprawiedliwionych, nie spóźnia się

d) wykazuje się uczciwością, reaguje zawsze na dostrzeżone przejawy zła, mówi zawsze prawdę

e) szanuje godność osobistą własną i innych osób

f) jego postawa wyraża szacunek do pracy swojej i innych

g) jest lojalny wobec kolegów, nauczycieli i rodziców

h) jest zawsze taktowny, prezentuje wysoka kulturę słowa w rozmowach i dyskusji, także w sporach, odznacza się wysoka kulturą osobistą

i) uczeń dokładnie i z poczuciem odpowiedzialności wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań

j) wykazuje się bardzo dużą aktywnością na polu społecznym, to znaczy organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne, reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach sportowych i turniejach pozaszkolnych - osiągając w nich sukcesy; pracuje na rzecz środowiska, pracuje w samorządzie klasowym, szkolnym lub innej organizacji działającej w szkole i środowisku

k) pomaga słabszym w nauce, jest ceniony przez zespół klasowy, jest koleżeński

m) dba o zdrowie własne i innych - nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia

n) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega ogólnych zasad BHP i regulaminu szkoły, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia

b) bierze czynny udział w zajęciach szkolnych i osiąga wysokie wyniki w odniesieniu do swoich możliwości

c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje, nie ma więcej niż 8 godzin

nieusprawiedliwionych, spóźnia się sporadycznie

d) wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła

e) szanuje godność osobistą własną i innych osób

f) jego postawa wyraża szacunek do pracy swojej i innych

g) prezentuje wysoka kulturę słowa w rozmowach i dyskusji, także w sporach, odznacza się wysoka kulturą osobistą

h) uczeń dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań

i) wykazuje się aktywnością na polu społecznym, to znaczy organizuje bądź pomaga organizować imprezy klasowe, szkolne i pozaszkolne, pracuje w samorządzie klasowym, szkolnym lub innej organizacji działającej w szkole i środowisku

j) rozwija własne zainteresowania poprzez udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz innych działaniach ponadprogramowych i pozalekcyjnych

k) pomaga słabszym w nauce, potrafi zdobyć zaufanie rówieśników i dorosłych

l) nie zauważono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest  od nich wolny, dba o zdrowie własne i innych - nie pali papierosów, nie pije alkoholu,  nie używa narkotyków, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa

m) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd

n) dopuszcza się jedno upomnienie słowne wychowawcy

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) w każdej sytuacji przestrzega ogólnych zasad BHP i regulaminu szkoły

b) bierze czynny udział w zajęciach szkolnych i osiąga wyniki wymierne w odniesieniu do swoich możliwości

c) ma nieusprawiedliwionych co najwyżej 15 godzin lekcyjnych

d) wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła

e) stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób

f) szanuje własną pracę oraz innych - uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły

g) jest zwykle taktowny, prezentuje wysoka kulturę słowa w rozmowach i dyskusji, także w sporach, stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować

h) uczeń wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac  i zadań

i) jest inicjatorem pozytywnych działań i przedsięwzięć w klasie i szkole

j) zawsze szanuje mienie prywatne i publiczne

k) jest koleżeński, życzliwy i uczynny, stara się pomagać innym w przezwyciężaniu trudności w nauce

l) nie ulega nałogom

m) dopuszcza się jedną rozmowę dyscyplinującą ucznia

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega postanowień regulaminu szkoły

b) łamie ogólne zasady BHP

c) spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwrócona mu uwagę

d) potrafi samodzielnie ocenić swoje zachowanie, koryguje swoje błędy

e) biorąc udział w zajęciach szkolnych osiąga przeciętne wyniki w odniesieniu do swoich możliwości

f) ma nieusprawiedliwionych co najwyżej 25 pojedynczych godzin lekcyjnych, często się spóźnia

g) wykazuje się uczciwością

h) szanuje godność osobistą własną i innych osób

i) jego postawa wyraża szacunek do pracy swojej i innych

j) zdarza się sporadycznie, że uczeń zachował się nietaktownie, nie zapanowawszy  nad emocjami, użył niekulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji

k) uczeń czasami nie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, samodzielnie podejmuje je rzadko, ale je wypełnia

l) rozwija własne zainteresowania, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych stopni

m) bierze udział w pracach zainicjowanych przez zespół klasowy, interesuje się sytuacją w klasie i szkole

n) do szkoły przychodzi stosownie ubrany

o) nie ulega nałogom

p) dba o mienie szkoły

r) został ukarany uwagami

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) nie przestrzega ogólnych zasad BHP i regulaminu szkoły

b) zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie i nie zareagował na  zwrócona mu uwagę

c) w odniesieniu do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga niezadowalające wyniki

d) ma nieusprawiedliwionych co najwyżej 35 pojedynczych godzin lekcyjnych, często się spóźnia

e) nie zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła

f) nie dotrzymuje wszystkich ustalonych terminów

g) uczeń nie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań

h) unika lub odmawia podejmowania działań na rzecz innych osób czy zespołu

i) nie rozwija własnych zainteresowań poprzez udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz innych działaniach ponadprogramowych i pozalekcyjnych,  nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej

j) zdarza się, że uczeń zachowuje się nietaktownie, używa niekulturalnego słownictwa

k) nie dba o higienę osobistą, często trzeba mu przypominać o potrzebie dostosowania stroju, fryzury, makijażu do wymogów szkolnych

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) świadomie i ze złą wolą łamie normy wynikające z ogólnych zasad BHP i regulaminu szkoły

b) wchodzi w konflikt z prawem

c) wykazuje brak systematyczności i pilności w przygotowywaniu się do lekcji, nie jest zainteresowany uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce, w czasie zajęć szkolnych przeszkadza kolegom i nauczycielom

d) ma dużą liczbę godzin nieusprawiedliwionych (powyżej 50), często spóźnia się

e) opuszcza bez potrzeby teren szkoły w czasie lekcji i przerw

f) poniża godność osobistą własną i innych osób

g) nie stara się o zachowanie kulturalnych form prowadzenia rozmowy czy dyskusji, używa wulgarnego słownictwa

h) nie wykonuje poleceń wychowawcy, nauczycieli, dyrektora i innych pracowników szkoły lub wykonuje je z oporami

i) jest arogancki w stosunku do pracowników szkoły

j) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną

k) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego i innych,nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag

l) wyrządza szkody o dużej wartości materialnej

m) przychodzi do szkoły w niestosownym stroju

o) dokona innych wykroczeń nie wymienionych w regulaminie a stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnychRegulamin zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dn. 15 września 2010 r.