Program Wychowawczy Biblioteki

PROGRAM WYCHOWAWCZY BIBLIOTEKI

Program nawiązuje do misji i wizji szkoły, Statutu Zespołu szkół Zawodowych nr 2  im Leona Wyczółkowskiego  w Rykach i Programu Wychowawczego Szkoły

Opiera się również na celach, jakie powinna realizować biblioteka zgodnie z manifestem bibliotek szkolnych z 1998 r. Misja biblioteki szkolnej polega na udostępnianiu książek i innych źródeł informacji, a także na świadczeniu usług, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji      w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.

Nawiązując do Programu Wychowawczego Szkoły opiera się o główny cel jakim jest osiągnięcie przez uczniów określonego zespołu cech oraz postaw, umożliwienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego a także społecznego.

W procesie wychowania należy użyć szacunku do tradycji narodowych, przygotowywać do życia  w społeczeństwie, wyrabiać postawy twórcze i kreatywne. Ważnym elementem pracy biblioteki jest umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuacji nauki, do dalszego samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym. Nauczyciele bibliotekarze biorą czynny udział w działaniach wychowawczych. Tworząc program wychowawczy biblioteki szkolnej należy uwzględnić rolę bibliotekarza, który pełni funkcję wychowawczą oraz funkcję koordynatora edukacji samokształceniowej. Odwołując się do manifestu bibliotek szkolnych należy zwrócić uwagę na to, iż biblioteka ma kształtować wśród młodzieży umiejętność uczenia się przez całe życie, rozwijania wyobraźni, korzystania z dóbr kultury, przygotowania się do roli odpowiedzialnych ludzi funkcjonujących  w społeczeństwie europejskim. Dzięki współpracy całej społeczności szkolnej należy tworzyć takie metody działalności wychowawczej, które zaspokoją potrzeby młodzieży.

I. MISJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

II.WIZJA: ZADANIA NAUCZYCIELA   BIBLIOTEKARZA.

-  gromadzenie, opracowanie, konserwacja i selekcja zbiorów,

-  tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki,

-  udostępnianie zbiorów (do domu i na lekcję) oraz podejmowanie innych działań

na rzecz rozwijania zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów dbając

o ich indywidualizację,

-  planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji

czytelniczej i medialnej,

-  doskonalenie warsztatu swojej pracy,

-  umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych,

-  dostosowanie biblioteki do nowoczesnych wzorców

III.  PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW.

Nauczyciel-bibliotekarz jako:

- nauczyciel i wychowawca

- doradca

- animator kultury

- opiekun

IV. CELE PROGRAMU:

- kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej,

- kształtowanie postaw moralnych, zdrowego stylu życia i systemu wartości

- wprowadzanie w technologię pracy umysłowej jako przygotowanie do kształcenia

ustawicznego

- uwrażliwienie na piękno literatury i sztuki,

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania osobowości wychowanków, ich logicznego myślenia i twórczego wykorzystywania dostępnych danych, uczenia się, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, opanowania umiejętności dobrego komunikowania się, budowania pozytywnego obrazu własnego „ja", wspierania ucznia  w odnajdywaniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej i nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi osobami, budowaniu poczucia jego przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju  i Europy przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji. Realizacja proponowanego programu wychowawczego powinna być okazją do stworzenia możliwości odnalezienia się dla zagubionych w świecie wartości i pozyskania wskazówek do samowychowania, w dążeniu do stania się wartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnego bezpieczeństwa  i własnej wartości oraz godności ludzkiej.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Formy realizacji

Kształcenie postawy  poszanowania

siebie i drugiego

człowieka

Kształcenie szacunkudo osoby poprzez przykład własny nauczyciela bibliotekarza w relacjiz czytelnikiem.

Uczenie tolerancji wobec odmiennych poglądów i liczenia się ze zdaniem innych.

Uczenie postaw wdzięczności za doznane dobro poprzez nagradzanie postaw uczniów.

- We wszystkich formach pracy indywidualnej i zbiorowej    traktowanie osoby ucznia jako ważnej z szacunkiem i uwagą. Tworzenie miłej atmosfery i unikanie pośpiechu.

-Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania swoich poglądów i opinii.                                                              Wskazywanie na właściwe relacje między uczniami.

- Nagrody, dyplomy, pochwały dla uczestników konkursów bibliotecznych oraz uczniów aktywnie pracujących na rzecz biblioteki i szkoły.

Kształtowanie

umiejętności

współdziałania                     w grupie

Wyrabianie postaw

samorządności

Wdrażanie do uczciwegoi rzetelnego wykonywania

codziennych obowiązków           i rozwijanie samodzielności oraz motywowanie uczniów   do pracy nad sobą

Wyrabianie w uczniach

odpowiedzialności za

wizerunek szkoły oraz

odpowiedzialności za wspólne

mienie

Uczenie wychowania w oparciu o takie wartości, jak: wolność, równość, tolerancja, godność, poszanowanie prawa

- Pełnienie przez uczniów funkcji łącznika

klasowego.

Realizacja zadań edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem metod pracy grupowej.

- Opieka nad Szkolnym Kołem Przyjaciół Biblioteki      w kierunku

a) modelowanie przez przykład własny

nauczyciela bibliotekarza sumiennie

wykonującego swoje obowiązki

b) przygotowanie uczniów do samooceny

swojej pracy, zachowania, wypełniania

obowiązków, których się podejmują

- Przestrzeganie regulaminu biblioteki i zasad

korzystania z niej.

- Przestrzeganie przez uczniów zasad życia szkolnego ujętego w  Statucie Szkoły zasad zachowania w bibliotece ujętych regulaminem biblioteki szkolnej.

- Pomoc nauczycieli wychowawców w egzekwowaniu zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

- Popularyzowanie znajomości poszanowania

prawa ( Praw Człowieka, Praw Dziecka, Prawa

Szkolnego

- Codzienne upowszechnianie znajomości prawa

w czasie różnego rodzaju porad bibliotecznych.

- Modelowanie postaw przez przykład nauczyciela

bibliotekarza.

- Zaangażowanie młodzieży w organizację wystaw, gazetek, konkursów oraz imprez promujących szkołę.

Budowanie więzi

wewnątrzszkolnej

oraz tworzenie

wspólnoty

nauczyciela,

uczniów i rodziców

Wyrabianie w uczniach nawyku przestrzegania zasad

kulturalnego zachowania się

wobec nauczycieli, kolegów,

koleżanek, uczniów, rodziców

- Wypożyczanie zbiorów rodzicom i rodzeństwu uczniów

- Współpraca z Radą Rodziców w celu

pozyskania funduszy na nagrody, wzbogacanie

zasobów bibliotecznych

Stworzenie

warunków

sprzyjających

wszechstronnemu rozwojowi.

Rozwijanie uzdolnień,

zainteresowań uczniów,

wyrabianie w nich przekonania  o użyteczności zdobytej wiedzy

orazodpowiedzialności               za własne wykształcenie.

Pomoc uczniom w wyborze

własnej drogi życiowej

- Tworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych: praca w ramach   Szkolnego Koła Przyjaciół Biblioteki. Rozwijanie samodzielności   obowiązkowości i odpowiedzialności, wdrażanie do różnych  prac w bibliotece: , włączanie zbiorów, kart, porządkowanie  i konserwacja zbiorów

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych ( rozmowy    indywidualne, porady,

- Budzenie wrażliwości na estetykę i porządek

oraz dbanie o wspólne mienie szkolne ( regulamin biblioteki, zasady odpowiedzialności za wypożyczone zbiory)

- Realizacja ścieżki czytelniczo- medialnej

- Porady biblioteczne- udostępnienie

informatorów, poradników, wyników

rankingów, ofert.

Kształcenie

Twórczego                          i zaangażowanego

stosunku                           do rzeczywistości

Stymulowanie uczniów do samorozwoju, postaw

aktywnych i pokonywania

trudności

- W ramach pracy indywidualnej z czytelnikiem

eliminowanie zachowań wyręczających

czytelnika z trudu poszukiwań informacyjnych

- Udzielanie niezbędnej pomocy merytorycznej

z zakresu korzystania z narzędzi

informacyjnych biblioteki

- Wdrażanie do samodzielnych poszukiwań w katalogach, bibliografiach

- Realizowanie zajęć z edukacji czytelniczo-

medialnej metodami aktywizującymi

- Zaangażowanie uczniów ze  Szkolnego Koła Przyjaciół Biblioteki przy organizowaniu wystaw tematycznych, konkursów, wyszukiwaniu materiałów, udostępnianiu zbiorów.

- Dbałość o estetykę pomieszczenia

Kształtowanie

kultury czytelniczej

i postrzeganie

książki jako

wartości

Kształcenie gustów

czytelniczych;

Pobudzanie uczniów do

aktywności czytelniczej;

- Prowadzenie indywidualnych rozmów,

refleksji o książkach i planów czytania

- Indywidualne podejście do czytelników w zależności   od stopnia zaangażowania czytelniczego.

- Prowadzenie statystyk z zakresu czytelnictwa

- Zapoznawanie się z biografią pisarzy, poetów i innych twórców kultury w związku z gromadzeniem  i opracowywaniem materiałów do gazetek o tych osobach

- Omawianie roli książki w życiu człowieka podczas zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, a także w kontaktach indywidualnych.

Kształcenie postawy

patriotyzmu wobec

"Małej Ojczyzny"

Rozwijanie zainteresowań

dziedzictwem kulturowym

kraju, regionu i szkoły

Kształcenie postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, szkoły.

- Wzbogacenie zbiorów naszej biblioteki o nowe

materiały dotyczące rocznic historyczno-kulturalnych oraz  o tematyce regionalnej.

- Wzbogacanie i utrwalanie materiałów ilustrujących dziedzictwo i tradycje szkoły.

- Udział uczniów klas pierwszych w konkursie

na temat patrona naszej szkoły

(udostępnianie materiałów)

Przeciwdziałanie

patologii społecznej

Uświadomienia uczniom

zagrożeń ze strony

współczesnych patologicznych

zjawisk życia współczesnego

(narkomanii, nikotynizmu,

alkoholizmu i grup

subkulturowych).

Kształtowanie świadomości       o możliwości uniknięcia uzależnień

- Gromadzenie zbiorów (filmów,  książek, broszur)      z zakresu patologicznych zjawisk życia społecznego    pod kątem sposobów ich zwalczania.

- Tworzenie kartotek zagadnieniowych, teczek

tematycznych zestawień bibliograficznych z tego zakresu,

- Komputerowe opracowywanie tematycznych

zestawień bibliograficznych na w/w. tematy.

-Obserwacja zachowania uczniów w bibliotece i czytelni.

- Współpraca z pedagogiem szkolnym.

 

 

 

 

 

Ewaluacja programu

Sposoby, środki i wskaźniki ewaluacji:

§  Obserwacja zachowań ucznia

§  Ocena  poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział  w konkursach

§  Ocena aktywności czytelniczej uczniów( statystyki, sprawozdania)

§  Ocena znajomości prawa szkolnego i najważniejszych dokumentów szkoły: Statut, WSO, Program Wychowawczy, regulaminy      i procedury obowiązujące w szkole

§  Ocena przydatności gromadzonych zbiorów i narzędzi informacyjnych biblioteki

§  Ocena współpracy z nauczycielami i rodzicami (analiza wypożyczeń, frekwencja  odwiedzin w bibliotece)

§  Ocena współpracy ze środowiskiem lokalnym

opracowała mgr Marzena Pośpiech

Program Wychowawczy Biblioteki zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej


i wpisano do Szkolnego Zestawu Programów

Ryki, wrzesień 2009r.