Tematy maturalne z języka polskiego 2014

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ  ZAWODOWYCH  nr 2

im. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

W RYKACH.

 

LITERATURA.

 1. Różne sposoby funkcjonowania  tradycji  homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 2. Arkadia  jako jeden ze sposobów przedstawiania rzeczywistości. Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
 3. ,,Mitologia’’ jako źródło tematów literackich. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów.
 4. Przedstaw różne sposoby nawiązywania do epoki średniowiecza w prozie współczesnej (np. ,,Bolesław Chrobry” Gołubiewa, ,,Bramy raju’’ Andrzejewskiego, ,,Imię róży’’ Eco.
 5. Funkcjonowanie etosu rycerza średniowiecznego w literaturze późniejszych epok. Omów problem na wybranych przykładach.
 6. Małe formy poetyckie (epigramat, fraszka, bajka) w literaturze dawnej. Na wybranych przykładach omów ich strukturę i funkcje.
 7. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przedstaw, ujawniające się w dziełach, związki między ich twórczością.
 8. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
 9. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcję tego motywu w wybranych przykładach.
 10. Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia… Omów temat motywu wędrowca w wybranych utworach literackich.
 11. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni, jago dosłowny i przenośny sens. Omów problem w oparciu o wybrane utwory literackie.
 12. Tolerancja  – modne dziś słowo czy wartość niezbędna od wieków w życiu człowieka? Omów motyw, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 13. Rożne sposoby nawiązywania do epoko baroku w literaturze współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 14. Pamiętnikarz jako autor, narrator i bohater swojego dzieła. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby realizacji tych ról.
 15. List jako jeden ze sposobów przekazywania wiadomości. Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
 16. Trudny problem dziedzictwa  sarmackiego w literaturze epok późniejszych. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 17. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub współczesnej.
 18. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza (np.  J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, A. Wata, F. Kafki, M. Bułhakowa)
 19. Kulinaria w literaturze. Omów funkcje tego motywu w wybranych utworach.
 20. Stół - świadek spotkań, uczestnik życia bohaterów literackich. Omów motyw wykorzystując teksty literackie różnych epok.
 21. Życie jako teatr. Różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.
 22. O różnych sposobach kreacji świata przedstawionego w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 23. Porównaj obrazy Warszawy ukazane w literaturze współczesnej (np. Hłasko, Tyrmand, Nowakowski, Konwicki).
 24. Proza kobieca, poezja kobieca – czy można wyróżnić takie kategorie literackie? Odpowiedz, analizując wybrane utwory napisane przez kobiety.
 25. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.
 26. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania priorytetów i ich funkcje.
 27. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
 28. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.
 29. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 30. Literackie portrety ojców i synów. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie tego motywu.
 31. Sposoby kierowania przestrzeni i czasu w twórczości Brunona Schulza, Przedstaw  na wybranych przykładach.
 32. Odwzorowanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Refleksja na temat najnowszej literatury polskiej (np. O. Tokarczuk, A. Stasiuk, T. Tryzna, P, Huelle).
 33. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na  wybranych przykładach.
 34. Rozwiń  pojęcie literatury zaangażowanej na przykładzie twórczości wybranych pisarzy.
 35. Na wybranych przykładach przedstaw literackie ujęcie tematu władzy politycznej.
 36. Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swój typ bohatera. Omów problem na wybranych przykładach.
 37. Dekalog bohaterów Gustawa Herlinga 0 Grudzińskiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 38. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego  (zjawiska, grupy, postaci). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
 39. Bohaterowie narodowi i sposób ich kreacji w twórczości  Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory.
 40. Różne koncepcje naprawy państwa. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
 41. Funkcjonowanie motywu domu  w wybranych utworach literackich. Omów na przykładach.
 42. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Omów na przykładach.
 43. Scharakteryzuj zagadnienie autobiografizmu jako tworzywa literackiego w prozie XX wieku/np. Borowski, Białoszewski, Grudziński, Gombrowicz.
 44. Biografia jaklo klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie na wybranym przykładzie.
 45. Różne sposoby funkcjonowania tradycji tyrtejskiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 46. Na przykładach pochodzących z różnych epok zaprezentuj sposoby rozumienia roli poety i literatury narodowej.
 47. Bohater-buntownik. Przedstaw sposób kreacji odwołując się do wybranych przykładów różnych epok.
 48. Nikt to każdy. Odnieś się do tego twierdzenia w oparciu o powieść T. Tryzny ,,Panna Nikt’’ i inne teksty literackie.
 49. Na wybranych przykładach z literatury XX wieku przedstaw, jak młodość determinuje życie bohatera.
 50. Różne funkcje motywu pracy w wybranych utworach pozytywizmu i Młodej Polski. Omów na przykładach.
 51. Jednostka a zborowość. Omów różne aspekty tej zależności, wykorzystując przeczytane lektury.
 52. Motyw samotności i bezdomności w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 53. Motyw rodziny i domu w literaturze współczesnej. Omów problem na wybranych przykładach.
 54. Motyw miłości w literaturze polskiej u obcej. Omów problem, odwołując się do utworów z dowolnie wybranych epok.
 55. ,,Czułość serca’’. Na wybranych przykładach zaprezentuj różnorodność odmian liryki miłosnej.
 56. Szczęście-dar niebios czy wynik działania człowieka? Rozważ temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z literatury polskiej o obcej.
 57. Tematyka żydowska w literaturze XIX i  XX wieku. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
 58. Prześledź losy wybranego przedstawiciela pokolenia ’56 i zaprezentuj jego twórczość.
 59. Prześledź losy wybranego przedstawiciela pokolenia ’68 i zaprezentuj jego twórczość.

KORESPONDENCJA SZTUK

 1. Koncepcje piękna w literaturze. I architekturze. Analiza wybranych dzieł.
 2. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach.
 3. Pejzaż w literaturze i sztuce Młodej Polski. Przedstaw sposoby jego kreacji w oparciu o wybrane teksty kultury.
 4. Literackie i malarskie portrety kobiet. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie tego motywu.
 5. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
 6. Przedstaw różnorodne  funkcjonowanie motywu tańca we wskazanych przez ciebie utworach literackich i filmowych.
 7. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie(na wybranych przykładach)
 8. Zmieniać świat czy kontemplować jego tajemnice? Która z podstaw artysty wobec rzeczywistości jest Ci bliższa? W swoich rozważaniach możesz odwołać się do wybranych dzieł literackich i innych dzieł sztuki.
 9. Prowokatorzy w literaturze i sztuce. Przedstaw osoby, motywy, treści, formy.
 10. Koncepcje tragizmu i ich wyraz dramatyczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym. Omów temat odwołując się do dowolnie wybranych tekstów literackich i spektakli teatralnych.
 11. Dekadenci końca XIX  i końca XX wieku. Porównaj sposób kreacji w różnych tekstach kultury.
 12. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz, i J. Matejko). Analiza porównawcza dzieł.
 13. Postacie władców w literaturze polskiej i na obrazach Matejki. Omów temat na wybranych przykładach.
 14. Różne sposoby ujęcia motywu vanitas w poezji i malarstwie XVI i XVII  w. Przedstaw na wybranych przykładach.
 15. Codzienność i odświętność szlachecka w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII wieku. Rozwiń problem na wybranych przykładach.
 16. Różne ujęcia tematu powstawania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX wieku (np. Orzeszkowa, Żeromski, Grottger, Gierymski). Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
 17. Jaki portret polskiego inteligenta wyłania się z literatury XX wieku i filmu? Odpowiedz analizując kreacje bohaterów w wybranych dziełach.
 18. Przywołując wybrane przykłady, rozważ role inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie.
 19. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 20. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptacje.
 21. Madonny polskie. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych tekstach kultury różnych epok.
 22. Przedstaw postacie twórców którzy realizowali się w co najmniej dwóch rożnych dziedzinach sztuki, np. S. Wyspiański, Witkacy, S. Mrozek.
 23. Literatura i muzyka. Zanalizuj wybrane teksty literackie, które stały się tekstami ballad i piosenek.
 24. Na wybranych przykładach scharakteryzuj zjawisko ,,polskiej szkoły filmowej’’  i określ jej związki z literaturą.
 25. Dramat minionych wieków w oczach twórców współczesnych. Omów na przykładach adaptacji teatralnych lub filmowych.
 26. Zaprezentuj funkcjonowanie postaci mitologicznych w wybranych dziełach literatury i sztuki.
 27. Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, przedstaw funkcjonowanie motywu dziecka.
 28. Przedstaw funkcjonowanie motywu macierzyństwa w literaturze i sztuce.
 29. Fantastyka i realizm jako dwie metody opisywania świata. Oceń ich trafność na podstawie wybranych tekstów kultury.

JĘZYK:

 1. Na wybranych przykładach omów funkcje stylizacji środowiskowej w literaturze.
 2. Retoryka i jej funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 3. Język uczniowski jako jedna z odmian gwary środowiskowej. Zrealizuj temat zbierając materiały w swojej szkole.
 4. Charakterystyczne cechy gwar środowiskowych – omów temat wykorzystując samodzielnie zgromadzony materiał.
 5. Zapożyczenia w języku staropolskim i współczesnym. Na wybranych przykładach dokonaj jego prezentacji i próby oceny.
 6. Stylizacja biblijna i jej funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 7. Na wybranych przykładach scharakteryzuj językowe środki wyrażania emocji w literaturze rożnych epok.
 8. Perswazyjne funkcje języka w tekstach reklamowych. Dokonaj analizy przykładów.
 9. Literackie inspiracje w języku reklamy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 10. Przedstaw język internautów i na wybranych przykładach omów jego praktyczne zastosowanie.
 11. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego. Odwołaj się do konkretnych przykładów.
 12. Porównaj język bohaterów literackich z pierwszej i drugiej połowy XX wieku.
 13. Omów język wybranych bohaterów literackich ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
 14. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Rozwiń temat, analizując przykłady.
 15. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.
 16. Neologizmy i ich funkcje w twórczości rożnych autorów. Omów na wybranych przykładach.
 17. W jaki sposób współczesne przemiany cywilizacyjne i kulturowe odbijają się we frazeologii? Omów na przykładach.
 18. Na wybranych przykładach tekstów propagandowych omów zjawisko nowomody.
 19. Współczesne zapożyczenia angielskie. Omów sposoby adaptacji anglicyzmów i ustosunkuj się do zasadności ich wprowadzania do polszczyzny.
 20. Styl makaroniczny w piśmiennictwie i oratorstwie staropolskim. Na wybranych przykładach omów jego uwarunkowania kulturowe.