PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA MONITOROWANIA FREKWENCJI UCZNIÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESPELNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI


CEL

Celem monitorowania frekwencji uczniów jest przeciwdziałanie niskiej frekwencji na zajęciach lekcyjnych, przypominanie        o obowiązku szkolnym ii wykształtowanie w uczniach systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia.

ZAKRES

Procedura ma zastosowanie w całej sferze funkcjonowania ZSZ nr 2 w Rykach w zakresie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

ODPOWIEDZALNOŚĆ

Pedagog Szkolny:

 • nadzoruje ogólną frekwencję w szkole, zbiera od wychowawców klas informację dotyczącej frekwencji uczniów, dokonuje analizy frekwencji, przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności wychowawcy i rodzica.

Nauczyciele:

 • dokumentują w dziennikach lekcyjnych nieobecności uczniów potwierdzając swoim podpisem

Nauczyciele wychowawcy:

 • zliczają frekwencje uczniów w dziennikach lekcyjnych i dokonują ich analizy.

 

PRZEBIEG REALIZACJI PROCEDURY DOTYCZĄCEJ MONITOROWANIA FREKWENCJI UCZNIÓW

 

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach wprowadza się następujące procedury kontroli obowiązku szkolnego i postępowania w przypadku jego nierealizowania.

 

I. Ewidencja uczniów:

 1. Szkoła prowadzi księgę uczniów, do której wpisuje się:

- dane rodziców: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) i adresy ich zamieszania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto,

- odnotowuję się datę ukończenia szkoły lub datę jej opuszczenia.

 II.  Kontrola realizacji obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym następuje poprzez :

 1. dziennik lekcyjny
 2. monitoring frekwencji.

 III.Osoby uprawnione do kontroli realizacji obowiązku szkolnego:

 1. wychowawca klasy,
 2. nauczyciel przedmiotu na swoich zajęciach,
 3. pedagog szkolny,
 4. dyrektor szkoły.

Osoby uprawnione mają obowiązek przekazania informacji o nierealizowaniu obowiązku szkolnego rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia w czasie zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych.

 

IV.  Postępowanie w przypadku nie realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia niepełnoletniego:

 1. przy dwutygodniowej nieobecności nieusprawiedliwionej lub przekraczającej 50% absencji w miesiącu wychowawca kontaktuje się z rodzicami i ustala przyczynę nieobecności ucznia.
 2. Jeżeli uczeń nadal nie zgłasza się na zajęcia, wychowawca kieruje do rodziców pisemną prośbę o stawienie się w szkole w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka na zajęciach
 3. wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności ucznia:

- rozmowa ma na celu wyjaśnieni e przyczyn nieobecności,

- wsparcie ucznia w realizacji obowiązku szkolnego,

- poinformowanie o konsekwencji wagarów.

 1. w razie braku kontaktów rodziców ze szkołą i nieobecności ucznia na zajęciach wychowawca klasy wysyła do rodziców (prawnych opiekunów), upomnienie (za potwierdzeniem pocztowym) w sprawie regularnego posyłania do szkoły.
 2. dyrektor  kieruje do organu prowadzącego  wniosek o wdrożeniu postępowania przymusowego.
 3. w sytuacji gdy szkoła nie może nawiązać kontaktu z rodzicami ucznia (nie zgłaszają się na wezwania, nie odbierają pism wysyłanych przez szkołę), dyrektor szkoły, pedagog szkolny informują policję i sąd rejonowy o zagrożeniu demoralizacją  i nierealizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego.

 V. Postępowanie w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia pełnoletniego:

 1. Należy zachować kolejność postępowania opisaną w rozdziale IV   p 1-4.
 2. Z uczniem pełnoletnim nie uczęszczającym na zajęcia lekcyjne zostaje podpisany kontrakt (w obecności wychowawcy i pedagoga) zobowiązujący do regularnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych (jeżeli istnieje taka możliwość, wskazana jest obecność rodzica). Kontrakt może być podpisany tylko raz podczas cyklu edukacji.
 3. W sytuacji, gdy zostały wyczerpane wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia Rada Pedagogiczna może na wniosek wychowawcy podjąć uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.
 4. Na podstawie zatwierdzonej przez Radę Pedagogiczną uchwały oraz zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, dyrektor szkoły wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

 

Procedura zatwierdzona na Radzie Pedagogicznej 28 lutego 2014 r.