• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

REGULAMIN RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO

 

REGULAMIN RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Radiowęzeł szkolny (dalej: radiowęzeł) ma służyć rozwijaniu zainteresowań muzycznych i dziennikarskich uczniów, kształtowaniu samodzielności, odpowiedzialności, punktualności oraz pracowitości a także upowszechnianiu wśród uczniów umiejętności w zakresie obsługi sprzętu radiowego.

2. Treści przekazywane za pośrednictwem radiowęzła nie mogą naruszać godności osobistej słuchaczy ani łamać norm pożycia społecznego,

w tym zasad dobrego wychowania.

3. Radiowęzeł służy również jako kanał przekazywania informacji społeczności szkolnej przez dyrekcję.

II. OPIEKUN RADIOWĘZŁA

 

1. Opiekuna radiowęzła (dalej: opiekun) wyznacza dyrektor szkoły.

2. Opiekun ma następujące obowiązki:

a) Odpowiada przed dyrektorem szkoły za działanie szkolnego radiowęzła zgodnie z niniejszymi zasadami.

b) Ustala skład zespołu redakcyjnego radiowęzła oraz szczegółowe zasady jego funkcjonowania.

c) Sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołem redakcyjnym, w szczególności udzielając pomocy w procesie tworzenia harmonogramu dyżurów, redagowania audycji, udzielając rad oraz służąc pomocą we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania radiowęzła.

d) Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez zespół redakcyjny zasad zawartych w niniejszych regulaminie.

III. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

1. Opiekun ustala skład zespołu redakcyjnego radiowęzła.

2. Obowiązki członka zespołu redakcyjnego nie mogą kolidować z podstawowymi obowiązkami ucznia, takimi jak: rzetelna nauka, punktualność rozpoczynania i kończenia lekcji. Jeśli dany członek zespołu redakcyjnego nie potrafi pogodzić obowiązków ucznia z obowiązkami członka zespołu redakcyjnego, opiekun może go – w porozumieniu z wychowawcą tego ucznia – zawiesić w prawach członka zespołu na czas określony lub wykluczyć z zespołu.

3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach opiekun może wnioskować

– w porozumieniu wychowawcą ucznia, którego to dotyczy -do nauczyciela danego przedmiotu o zwolnienie z części lub całości lekcji danego członka zespołu redakcyjnego.

4. Opiekun radiowęzła wyłania szefa redakcji.

5. Wyłonienie ww.  może nastąpić w drodze wyborów na zasadach ustalonych przez opiekuna radiowęzła. Opiekunowi przysługuje prawo wyznaczenia innego szefa redakcji niż został wybrany przez członków zespołu redakcyjnego, jeśli zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki.

6. Członek redakcji radiowęzła może być zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas określony, pozbawiony funkcji lub wykluczony z zespołu za niewywiązywanie się z przydzielonych mu przez opiekuna obowiązków lub obowiązków ucznia. Decyzję taką podejmuje opiekun radiowęzła po uprzednich konsultacjach z wychowawcą.

 

 

IV. FUNKCJONOWANIE RADIOWĘZŁA

 

1. Harmonogram dyżurów w radiowęźle układa szef zespołu redakcyjnego, zatwierdza opiekun.

2. W harmonogramie ustala się po dwóch członków zespołu na każdy dyżur.

3. Uczeń, który z uzasadnionych powodów nie może być na dyżurze, musi powiadomić

szefa redakcji z możliwie dużym wyprzedzeniem o swojej nieobecności.

4. Klucz do radiowęzła jest u opiekuna radiowęzła.

5. Uczeń upoważniony do odbioru klucza do radiowęzła odpowiada za pobrany klucz.

6. W pomieszczeniu radiowęzła może jednocześnie przebywać nie więcej niż 2 członków zespołu redakcyjnego, w tym uczeń upoważniony do odbioru klucza.

7. Na przebywanie w pomieszczeniu radiowęzła poza harmonogramem dyżurów uczeń

musi uzyskać zgodę opiekuna.

8. W pomieszczeniu radiowęzła można umieszczać przedmioty, w tym plakaty jedynie za zgodą opiekuna radiowęzła.

9. Uczniowie, upoważnieni do przebywania w pomieszczeniu radiowęzła odpowiadają

za ład, porządek oraz czystość tego miejsca a także za powierzony sprzęt.

10. Ewentualnie szkody w radiowęźle, w tym dot. sprzętu pokrywa rodzic ucznia, który je wyrządził.

 

 

V. TREŚCI AUDYCJI

 

 

1. Treści audycji nie mogą naruszać niczyjej godności osobistej.

2. Słownictwo użyte w eterze powinno być zgodne z zasadami kulturalnego oraz poprawnego użytkowania języka.

3. Emitowana muzyka powinna być dostosowana do wrażliwości odbiorców oraz okoliczności, w których jest emitowana.

4. W dniach świąt narodowych obligatoryjnie emituje się w trakcie dyżuru przynajmniej jeden utwór muzyczny dostosowany do okoliczności.

5. Codziennie, w szczególności w godzinach porannych, obligatoryjnie emituje się przynajmniej jeden utwór (fragment)

z repertuaru muzyki poważnej.

6. Emisja utworów musi być zgodna z obowiązującymi przepisami z zakresu praw autorskich.

Regulamin radiowęzła szkolnego wchodzi w życie 20 marca 2014 r.