Zbiór procedur postępowania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach

Zbiór procedur postępowania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach

Cele:

 1. usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia
 2. wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą
 3. promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania
 4. zwiększenie wychowawczej roli szkoły
 5. wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania oraz określonych granic

W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole ustala się co następuje:

 

 1. W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły z rodzicami ucznia.

a)     Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez niego obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem

b)    W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca w porozumieniu z  Dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym:

 • ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami,
 • prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem,
 • prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec ucznia, zasady współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej,
 • w razie potrzeby szkoła przedstawia propozycję dla ucznia i  podpisuje z nim kontrakt (w przypadku ucznia niepełnoletniego kontrakt podpisuje także rodzic),  w którym zobowiązuje się do przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania.
 • nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice, pedagog szkolny i wychowawca.

c)     Uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej poradni/placówki,

d)    Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem:

 • zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły,
 • zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.
 1. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną (np. wzywane jest pogotowie).
 2. Policja jest wzywana w przypadku:

a)     gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście,

b)    znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych,

c)     gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne,

d)    kradzieży lub innych wykroczeń.

 

Zadania dyrektora szkoły, wychowawcy i pedagoga szkolnego

 1. Zaistniałą sytuację dyrektor szkoły lub pedagog szkolny omawiają z uczniami w klasie w obecności wychowawcy.
 2. Na posiedzeniu rady pedagogicznej przeprowadza się analizę zaistniałego zdarzenia, a także dokonuje oceny zachowań dziecka w kontekście jego dotychczasowego zachowania i podejmuje decyzje o jego dalszych losach /wsparcie, pomoc, kara, przeniesienie/.
 3. Pedagog szkolny jest odpowiedzialny za zebranie dokumentacji z każdego zdarzenia.
 4. Z każdej rozmowy przeprowadzonej na terenie szkoły odnośnie sytuacji wymienionych w powyższych procedurach należy sformułować notatkę, którą podpisują osoby uczestniczące w rozmowie.
 5. Wychowawca stosując system kar i nagród zgodnych z WSO stara się rozwiązywać zaistniałe problemy wychowawcze. Z każdej przeprowadzonej rozmowy wychowawczej z uczniem, a także z rodzicami danego ucznia sporządza notatkę w dzienniku, którą podpisują osoby w niej uczestniczące.
 6. W przypadku narastających trudności wychowawczych z danym uczniem wychowawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o danej sytuacji  pedagoga szkolnego.

 

Metody współpracy szkoły z policją

 1. W ramach pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
 2. Koordynatami współpracy są: pedagog szkolny oraz specjalista do spraw nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.
 3. Ze szkołą współpracuje także dzielnicowy, w rejonie, którego znajduje się szkoła.
 4. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:
 • Spotkania Rady Pedagogicznej z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością i demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.
 • Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zachowań ryzykownych, sposobów unikania zagrożeń.
 • Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
 • Wspólny, szkoły i policji, udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 

Zasady interwencji profilaktycznej

 

Interwencję przeprowadza dyrektor szkoły, pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą klasy w sytuacjach zagrożenia ucznia:

 • uzależnieniem,
 • przestępczością,
 • demoralizacją,
 • zachowaniami ryzykownymi.

Celem interwencji profilaktycznej jest:

 • Udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i rodzicom przez dostarczenie informacji, zaproponowanie współpracy pomiędzy domem a szkołą.
 • Zapobieganie problemom związanych z zagrożeniem uzależnieniami, przestępczością,
 • demoralizacją.

W sytuacji zagrożenia ucznia uzależnieniem, przestępczością, demoralizacją, zachowaniami ryzykownymi:

 1. Wychowawca wspólnie z pedagogiem zbiera informacje o sytuacji ucznia i na ich podstawie dokonuje wstępnej diagnozy, analizy i oceny problemów ucznia.
 2. Wychowawca wspólnie z pedagogiem  przeprowadzają rozmowę z uczniem, podczas której przekazują uczniowi:
 • Spostrzeżenia, jakie zaszły w jego funkcjonowaniu;
 • Informacje o konsekwencjach wynikających z jego zachowań;
 • Komunikat o zakazie zachowań ryzykownych, związanych z zagrożeniem uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją - powołując się na regulamin szkoły;
 • Informację o konieczności poinformowania rodziców.
 1. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły i wspólnie z pedagogiem przeprowadza z nimi rozmowę informując o:
 • przyczynach, dla których szkoła szczególnie zainteresowała się dzieckiem.
 • zagrożeniach zdrowia i bezpieczeństwa dziecka związanych z zagrożeniami ryzykownymi, uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją.
 1. Efektem rozmowy z rodzicami powinna być umowa z nimi uwzględniająca:
 • Listę zachowań ucznia podległych kontroli tak w domu jak i w szkole;
 • Zasady zachowania ucznia w szkole i w domu;
 • Konsekwencje i przywileje wobec ucznia;
 • Zobowiązania obu stron - rodziców i szkoły - o nawiązaniu ścisłej współpracy / stały kontakt ze szkołą, wymiana uwag, spostrzeżeń odnośnie ucznia, itp./;
 • Czasu obowiązującej umowy.
 1. W obecności rodziców wychowawca lub pedagog rozmawia z dzieckiem zobowiązując je do zmiany swojego zachowania. Efektem tej rozmowy winno być podpisanie kontraktu z dzieckiem z uwzględnieniem:
 • Zobowiązania ucznia do powstrzymania się od negatywnych zachowań;
 • Ustalenia listy czasowo odebranych przywilejów;
 • Ustalenia zasad zachowania w domu i w szkole;
 • Odebrania przywilejów;
 • Wymianę obserwacji między szkołą a rodziną.
 1. Wychowawca wspólnie z pedagogiem monitorują realizację kontraktu przez ucznia poprzez:
 • Obserwowanie ucznia w szkole;
 • Nagradzanie korzystnych zmian w zachowaniu się ucznia – odzyskiwanie przywilejów.