Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach jest uczestnikiem projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu01.01.2018r. do 30.09.2020r.

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 8 270 724,69 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 7 030 115,98 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 410 608,71 zł

Wkład własny Powiatu Ryckiego: 830 000,00 zł

 

Cel główny projektu to wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów i 60 nauczycieli z 8 ośmiu szkół zawodowych w powiecie ryckim, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

Cele szczegółowe projektu to:

  • zwiększenie współpracy 8 szkół z pracodawcami,
  • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów,
  • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 60 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • poprawa warunków nauczania w 8 szkołach poprzez wyposażenie 32 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Rezultatem projektu będą:

  • uczniowie odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy, posiadający wiedzę o nowoczesnych technikach i technologiach w swoim zawodzie, posiadający uzupełniającą wiedzę i umiejętności zawodowe, dodatkowe uprawnienia zawodowe, doświadcz zawodowe u...